Algemene Voorwaarden
MFT industrial products

 

Download hier: Algemene Voorwaarden MFTAV-001

 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de principaal welke wordt aangebracht door MFT industrial products en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

 

1
MFT industrial products is een intermediair welke enkel en alleen contacten tot stand brengt tussen opdrachtgever en haar principalen.
Op al onze offertes, orderbevestigingen en andere correspondentie zijn de algemene verkoopvoorwaarden van de fabrikant van toepassing.
Op eerste aanvraag wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

 

1.1
MFT industrial products kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schriftelijke en/of mondelinge onjuistheden met betrekking tot productinformatie, prijzen, offertes of andere onjuistheden.
Hierop zijn de verkoopvoorwaarden van de fabrikant van toepassing.

 

1.2
Alle informatie, zowel in woord als geschrift is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
MFT industrial products aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van berichten welke schriftelijk, digitaal of mondeling worden verstrekt.

 

1.3
De door MFT industrial products uitgebrachte adviezen, en de keuze van de principalen geven de opdrachtgever geen recht om MFT industrial products op welke wijze dan ook aansprakelijk te stellen voor gevolgschade, productaansprakelijkheid en andere aanverwante zaken.
De verkoopvoorwaarden van de fabrikant zijn hierop van toepassing.

 

2
Productaansprakelijkheid :
De verkoopvoorwaarden van de fabrikant zijn van toepassing.
MFT industrial products is in deze uitdrukkelijk geen partij.

 

3
Gevolgschade ;
De verkoopvoorwaarden van de fabrikant zijn van toepassing.
MFT industrial products is in deze uitdrukkelijk geen partij.

 

4
Opdrachten / Bestellingen.
Uitsluitend schriftelijke opdrachten worden in behandeling genomen.
Alle uitgebrachte offertes en de daarop volgende opdrachten /bestellingen zijn uitsluitend onder voorbehoud van definitieve acceptatie van de fabrikant.

 

5
Materiaalprijzen ;
Alle vermelde en aangeboden materiaalprijzen zijn dagprijzen met een geldigheidsduur zoals vermeld in de offerte / orderbevestiging ingaande de datum van uitbrengen van de offerte / orderbevestiging.

 

5.1
Calculatie Parameters
Wanneer uurtarieven, vrachtkosten, verpakkingsmaterialen of andere parameters welke invloed hebben op de verkoopprijs door overmacht wijzigen, dan zullen deze worden doorberekend in een herziene verkoopprijs.

 

6
Levertijden :
MFT industrial products kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de afgegeven levertijd.
De door MFT industrial products opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijnen worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij de fabrikant schriftelijk in gebreke te stellen.
De verkoopvoorwaarden van de fabrikant zijn hierop van toepassing.

 

6.1
Leveringen ;
Alle goederen worden rechtstreeks door de fabrikant aan de opdrachtgever geleverd.

 

6.2
Deelleveringen :
Het is toegestaan om de goederen in deelleveringen uit te leveren.

 

6.3
Voorraad bij Fabrikant :
Wanneer producten welke door de opdrachtgever bij de fabrikant op voorraad worden gehouden niet worden afgenomen binnen de vooraf gestelde termijn zullen de producten per omgaande worden uitgeleverd en gefactureerd of zullen in onderling overleg tussen opdrachtgever en fabrikant rentekosten in rekening worden gebracht.

 

6.4
Binnenkomst controle :
De opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk bij ontvangst te controleren.
Hierbij dient de opdrachtgever te controleren of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met hetgeen overeen gekomen is.

 

6.5
De opdrachtgever dient eventuele geconstateerde gebreken binnen 24 uur schriftelijk (per mail of fax) te melden aan de fabrikant.
Bij overschrijding van genoemde termijn vervalt het recht op reclameren.
De door de opdracht gever reeds verwerkte producten kunnen niet worden gereclameerd, alsmede de eventuele ontstane gevolgschade in goederen en uren.

 

7
Facturering ;
Facturen worden rechtstreeks door de fabrikant gestuurd, zonder enige tussenkomst van MFT industrial products.

 

8
Andersluidende voorwaarden :
Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden en andersluidende technische normen afgewezen.

 

9
Overige Werkzaamheden
Overige werkzaamheden welke worden uitgevoerd door MFT industrial products op verzoek van de opdrachtgever en/of principaal en geen betrekking hebben op de kernactiviteit van MFT industrial products worden op uurbasis aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
De opdrachtgever zal hiervan vooraf in kennis worden gesteld met vermelding van het geldende uurtarief.
Reiskosten, verblijfskosten, vertering en andere bijkomende kosten zullen op basis van kostprijs worden doorberekend.
Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd na schriftelijk opdracht van de opdrachtgever.
Facturering vindt in dit geval plaats door MFT industrial products.

 

Document MFTAV-001 opgesteld 14 april 2010 HSC