Privacy Statement

MFT Industrial Products

 

Download hier: Privacy Verklaring MFT industrial products

 

MFT Industrial Products gevestigd aan De Akkers 37, 7468 DG Enter in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

 

Contactgegevens : de heer H.D. Scholten
Website : www.mft-enter.nl
Adres : De Akkers 37, 7468 DG, Enter
Email : info@mft-enter.nl
Telefoonnummer : 0547 – 85 10 69

 

Laatst bijwerkt : 24 juni 2018

 

Verwerking Persoonsgegevens

MFT Industrial Products verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

 

Bedrijf

 

Bedrijfsnaam
Voor – en achternaam contactpersoon
BTW nummer
Adresgegevens
Telefoonnummer
Email adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u aan te melden voor een eventuele nieuwsbrief, of in de vorm van correspondentie of telefonische contacten.

 

Persoon

 

Voor – en achternaam
Adresgegevens op de firma
Telefoonnummer
Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden vastgelegd

 

Contacten :
Er worden verslagen opgesteld van telefonische contacten en / of bezoeken aan klanten, leveranciers of andere relaties van MFT Industrial Products
Buiten de specifiek strategische zakelijke notities zijn de persoonsgegevens van deze verslagen onder bepaalde voorwaarden op te vragen.

 

Website :
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij kunnen echter de leeftijd van een bezoeker niet achterhalen.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neemt dan svp contact met ons of via info@mft-enter.nl, dan verwijderen wij deze informatie

 

Informatie en afbeeldingen op de MFT Website

Uw producten en / of bedrijfsnaam worden alleen op onze Website getoond wanneer u ons hiervoor toestemming heeft verleend.
Mocht u van mening zijn dat er afbeeldingen worden gebruikt die strijdig zijn met uw belangen of wanneer er door u geen toestemming is verleent dan kunt u met ons contact opnemen middels info@mft-enter.nl
Wij zullen er op korte termijn zorg voor dragen dat de gegevens worden verwijderd of aangepast.

 

Grondslag en Doel Persoonsgegevens Verwerking

 

MFT Industrial Products verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen :

 

Het afhandelen bij uw bestelling of andere contacten via de MFT producenten.
Om u te kunnen mailen of bellen voor het uitbrengen van een offerte , advies of voorstel voor een product of dienst binnen het MFT netwerk.
MFT analyseert uw bezoeken aan onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze dienste te verbeteren en af te kunnen stemmen op de wensen van onze (toekomstige) klanten.
MFT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die benodigd zijn voor onze Belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

MFT neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking, of besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een persoon (medewerker) tussen zit.

 

Bewaartermijn Persoonsgegevens

MFT Industrial Products bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Wij hanteren de onderstaande bewaartermijnen voor de volgende categorieën :

 

Klanten :
Minimaal 5 jaar na het laatste contact
Reden : Administratie

 

Producenten :
Minimaal 5 jaar na het laatste contact
Reden : Administratie

 

Contracten en Overeenkomsten :
Oneindig.
Reden : Administratie

 

Potentiële Klanten :
Minimaal 5 jaar na het laatste contact, tot maximaal 15 jaar.
Reden : Administratie en acquisitie

 

Website bezoekers :
Pseudo – Anonieme gegevens
Minimaal 5 jaar na bezoeken website of indien eerder indien Provider hier niet in voorziet.
Reden : Historische gegevens ter controle Web Site prestaties

 

Delen van persoonsgegevens met Derden

 

MFT verkoopt uw gegevens niet aan Derden en verstrekt uitsluitend betreffende informatie indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u of te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig overeenkomsten af om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid gewaarborgd wordt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

 

Door MFT Industrial Products worden tot dusverre geen cookies gebruikt.
Mocht dit veranderen, dan zal deze verklaring op dit punt worden aangepast.

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door MFT, daarbij heeft u tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend concreet dat wij de bij ons bekende gegevens per computerbestand aan u of een ander daartoe bevoegde instantie kunnen sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of uw verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@mft-enter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan (en niet door iemand anders) verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met de nummers onderaan uw paspoort), uw Paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 werkweken, op uw verzoek.
MFT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijk heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kan ook via onderstaande link :
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij uw gegevens Beveiligen

 

MFT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat op via info@mft-enter.nl

 

MFT heeft de volgende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen

 

Beveiligingsoftware :

 

Virusscanner middels webbeheerder en Norton
Firewal middels webbeheerder en Norton

 

Contact opnemen :

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben betreffende bovenstaande verklaring, dan kunt u contact opnemen met info@mft-enter.nl

 

 

Op alle offertes en correspondentie zijn de Algemene Voorwaarden van MFT Industrial Products van toepassing, welke zijn op te vragen via info@mft-enter.nl